Conditional compilation using macros is a well-known approach among C/C++ programmers. Library developer provides a library like FreeRTOS, WolfMQTT, and Little File System. To use such a library, we have to provide a configuration file, like FreeRTOSConfig.h. In this configuration, we command our requests to the library.


Öğrencilik Yılları Yatırımları

  • İngilizce
  • C programlama dili
  • Qt: eğer bir gömülü yazılımcıysanız, gömülü yazılımlarınızı test veya destek amaçlı birçok araç geliştirmeniz gerekebilir. Qt bu iş için biçilmiş kaftandır.
  • MCU programlama: Öğrencilik yıllarında yaptığım çalışmalardan ötürü, mezun olduğumda bir MCU’nun çalışma prensiplerini, silikon üreticisinden bağımsız bir şekilde öğrenmiştim.

Kaynaklar

Öğrencilik yıllarında İngilizce…


NanoPB

NanoPB Google’ın Protobuf’ını kısıtlı kapasiteli sistemler için implemente eden bir kütüphane. Kullanımı, Protobuf kullanmaya aşina olan insanlar için gayet de basit. Yukarıda bahsi geçen birçok problem, sizin için önceden çözülmüş ve “standartlaştırılmış” bir şekilde size sunuluyor. Sizin yerinize veriyi encode/decode ediyor. Farklı platformlar arası özgürce veri paylaşımı yapmanıza imkan veriyor:


In this tutorial, I am going to cover the design process of a tiny state machine using my simple machine HSM processor, which is referred to as SM in the remainder of this document.

State machine programming can result in spaghetti code in a short time If you do not…

Burak Kirazli

Software Developer (Embedded, C, C++, Qt)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store